Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel - Gia Dụng Nhà Việt

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Trong nhiều trường hợp chúng ta cần loại bỏ dấu tiếng việt trên Excel, nếu phải gõ lại thì rất mất thời gian và tốn công sức. Video dưới đây sẽ hướng dẫn 02 cách loại bỏ dấu tự động trong MS Excel.

Nội dung mã lệnh thêm hàm Xóa dấu tiếng Việt VBA cho Excel

Function XoaDauTiengViet(Text As String) As String
Dim AsciiDict As Object
Set AsciiDict = CreateObject(“scripting.dictionary”)
AsciiDict(192) = “A”
AsciiDict(193) = “A”
AsciiDict(194) = “A”
AsciiDict(195) = “A”
AsciiDict(196) = “A”
AsciiDict(197) = “A”
AsciiDict(199) = “C”
AsciiDict(200) = “E”
AsciiDict(201) = “E”
AsciiDict(202) = “E”
AsciiDict(203) = “E”
AsciiDict(204) = “I”
AsciiDict(205) = “I”
AsciiDict(206) = “I”
AsciiDict(207) = “I”
AsciiDict(208) = “D”
AsciiDict(209) = “N”
AsciiDict(210) = “O”
AsciiDict(211) = “O”
AsciiDict(212) = “O”
AsciiDict(213) = “O”
AsciiDict(214) = “O”
AsciiDict(217) = “U”
AsciiDict(218) = “U”
AsciiDict(219) = “U”
AsciiDict(220) = “U”
AsciiDict(221) = “Y”
AsciiDict(224) = “a”
AsciiDict(225) = “a”
AsciiDict(226) = “a”
AsciiDict(227) = “a”
AsciiDict(228) = “a”
AsciiDict(229) = “a”
AsciiDict(231) = “c”
AsciiDict(232) = “e”
AsciiDict(233) = “e”
AsciiDict(234) = “e”
AsciiDict(235) = “e”
AsciiDict(236) = “i”
AsciiDict(237) = “i”
AsciiDict(238) = “i”
AsciiDict(239) = “i”
AsciiDict(240) = “d”
AsciiDict(241) = “n”
AsciiDict(242) = “o”
AsciiDict(243) = “o”
AsciiDict(244) = “o”
AsciiDict(245) = “o”
AsciiDict(246) = “o”
AsciiDict(249) = “u”
AsciiDict(250) = “u”
AsciiDict(251) = “u”
AsciiDict(252) = “u”
AsciiDict(253) = “y”
AsciiDict(255) = “y”
AsciiDict(352) = “S”
AsciiDict(353) = “s”
AsciiDict(376) = “Y”
AsciiDict(381) = “Z”
AsciiDict(382) = “z”
AsciiDict(258) = “A”
AsciiDict(259) = “a”
AsciiDict(272) = “D”
AsciiDict(273) = “d”
AsciiDict(296) = “I”
AsciiDict(297) = “i”
AsciiDict(360) = “U”
AsciiDict(361) = “u”
AsciiDict(416) = “O”
AsciiDict(417) = “o”
AsciiDict(431) = “U”
AsciiDict(432) = “u”
AsciiDict(7840) = “A”
AsciiDict(7841) = “a”
AsciiDict(7842) = “A”
AsciiDict(7843) = “a”
AsciiDict(7844) = “A”
AsciiDict(7845) = “a”
AsciiDict(7846) = “A”
AsciiDict(7847) = “a”
AsciiDict(7848) = “A”
AsciiDict(7849) = “a”
AsciiDict(7850) = “A”
AsciiDict(7851) = “a”
AsciiDict(7852) = “A”
AsciiDict(7853) = “a”
AsciiDict(7854) = “A”
AsciiDict(7855) = “a”
AsciiDict(7856) = “A”
AsciiDict(7857) = “a”
AsciiDict(7858) = “A”
AsciiDict(7859) = “a”
AsciiDict(7860) = “A”
AsciiDict(7861) = “a”
AsciiDict(7862) = “A”
AsciiDict(7863) = “a”
AsciiDict(7864) = “E”
AsciiDict(7865) = “e”
AsciiDict(7866) = “E”
AsciiDict(7867) = “e”
AsciiDict(7868) = “E”
AsciiDict(7869) = “e”
AsciiDict(7870) = “E”
AsciiDict(7871) = “e”
AsciiDict(7872) = “E”
AsciiDict(7873) = “e”
AsciiDict(7874) = “E”
AsciiDict(7875) = “e”
AsciiDict(7876) = “E”
AsciiDict(7877) = “e”
AsciiDict(7878) = “E”
AsciiDict(7879) = “e”
AsciiDict(7880) = “I”
AsciiDict(7881) = “i”
AsciiDict(7882) = “I”
AsciiDict(7883) = “i”
AsciiDict(7884) = “O”
AsciiDict(7885) = “o”
AsciiDict(7886) = “O”
AsciiDict(7887) = “o”
AsciiDict(7888) = “O”
AsciiDict(7889) = “o”
AsciiDict(7890) = “O”
AsciiDict(7891) = “o”
AsciiDict(7892) = “O”
AsciiDict(7893) = “o”
AsciiDict(7894) = “O”
AsciiDict(7895) = “o”
AsciiDict(7896) = “O”
AsciiDict(7897) = “o”
AsciiDict(7898) = “O”
AsciiDict(7899) = “o”
AsciiDict(7900) = “O”
AsciiDict(7901) = “o”
AsciiDict(7902) = “O”
AsciiDict(7903) = “o”
AsciiDict(7904) = “O”
AsciiDict(7905) = “o”
AsciiDict(7906) = “O”
AsciiDict(7907) = “o”
AsciiDict(7908) = “U”
AsciiDict(7909) = “u”
AsciiDict(7910) = “U”
AsciiDict(7911) = “u”
AsciiDict(7912) = “U”
AsciiDict(7913) = “u”
AsciiDict(7914) = “U”
AsciiDict(7915) = “u”
AsciiDict(7916) = “U”
AsciiDict(7917) = “u”
AsciiDict(7918) = “U”
AsciiDict(7919) = “u”
AsciiDict(7920) = “U”
AsciiDict(7921) = “u”
AsciiDict(7922) = “Y”
AsciiDict(7923) = “y”
AsciiDict(7924) = “Y”
AsciiDict(7925) = “y”
AsciiDict(7926) = “Y”
AsciiDict(7927) = “y”
AsciiDict(7928) = “Y”
AsciiDict(7929) = “y”
AsciiDict(8363) = “d”
Text = Trim(Text)
If Text = “” Then Exit Function
Dim Char As String, _
NormalizedText As String, _
UnicodeCharCode As Long, _
i As Long
‘Remove accent marks (diacritics) from text
For i = 1 To Len(Text)
Char = Mid(Text, i, 1)
UnicodeCharCode = AscW(Char)
If (UnicodeCharCode < 0) Then
‘See http://support.microsoft.com/kb/272138
UnicodeCharCode = 65536 + UnicodeCharCode
End If
If AsciiDict.Exists(UnicodeCharCode) Then
NormalizedText = NormalizedText & AsciiDict.Item(UnicodeCharCode)
Else
NormalizedText = NormalizedText & Char
End If
Next
XoaDauTiengViet = NormalizedText
End Function

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *