Điều khiển điều hòa Samsung ARH-5009

100.000 

• Mã hiệu: SAMSUNG ARH-5009, DB93-1115K
• Tương thích điều hòa nhiệt độ Samsung: AQ07TFAN AQ07TFBN AQ07TSAN AQ07TSBN AQ07UGEN AQ07UGFN AQ09TFAN AQ09TFBN AQ09TSAN AQ09TSBN AQ09TSBNEUR AQ09TSDAN2 AQ09TSEAN AQ09TSLN AQ09TSMN AQ09TSPN AQ09TSQN AQ09TUDAN2 AQ09UGEN AQ09UGFN AQ09UGPN AQ09UGQN AQ09UUPN AQ09UWQN AQ12EASER AQ12TFANSER AQ12TFBN AQ12TSAN AQ12TSASER AQ12TSBN AQ12TSDAN2 AQ12TSDN AQ12TSLN AQ12TSMN AQ12TSQN AQ12TUDAN2 AQ12UGDN AQ12UGEN AQ12UGESER AQ12UGFN AQ12UGPN AQ12UGQN AQ12UUAEN AQ12UUBEN AQ12UUP AQ12UUPN AQ12UWQN AQ13UGPN AQ18TFBN AQ18TSAN AQ18TSBN AQ18TSDAN2 AQ18TSLN AQ18TSMN AQ18TSQN AQ18TUBCN AQ18TUDAN2 AQ18TUNN AQ18UGEN AQ18UGFN AQ18UGPN AQ18UGQN AQ18UUPN AQ18UWQN AQ19UGP AQ19UGPN AQ24TFAN AQ24TFBNSER AQ24TSAN AQ24TSBN AQ24TSDAN2 AQ24TSDN AQ24TSLN AQ24TSMN AQ24TSNN AQ24TSPN AQ24TUAAN AQ24TUBAN AQ24TUBCN AQ24TUDAN2 AQ24UGDN AQ24UGEN AQ24UGFN AQ24UGPN AQ24UGQN AQ24UUP AQ24UUPN AQ24UUQ AQ24UUQN AQ24UWQN AQ25UGP AQV07PMEN AQV07PSBN AQV09PMEN AQV09PSAN AQV09PSBN AQV09PSBNSER AQV09PSCN AQV09PSDNSER AQV09PSLN AQV09PWAN AQV09PWCN AQV09PWDN AQV09UGEN AQV09UGFN AQV10PSEN AQV10UWEN AQV10UWFN AQV12PMEN AQV12PSAN AQV12PSBN AQV12PSBNSER AQV12PSCN AQV12PSDN AQV12PSLN AQV12PWAN AQV12PWCN AQV12PWDN AQV12UGEN AQV12UGFN AQV18PMBN AQV18PSBN AQV18PSLN AQV18UGDNEUR AQV18UGFN AQV24PMBN AQV24PSBN AQV24PSLN AQV24UGDNEUR AQV24UGFN AR07FSFPDGMN AR07FSFPESNN AR09FQFTAURY AR09FRFTAURY AR09FSFPDGMN AR09FSFPESNN AR09FSFPKGMN AR09FSFTJWQN AR09FSFTKWQN AR09HSFTKWQN
• Sử dụng 2 pin AAA
• Chất liệu an toàn thân thiện môi trường

DMCA.com Protection Status