Pin 1.5V (AA, AAA, AAAA, C, D, LR1,...) - Gia Dụng Nhà Việt